Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Visser & Steenberghe advocaten
 
1. Visser & Steenberghe B.V. (VSAD) is besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat en procureur uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. Bij die uitoefening laat VSAD zich bijstaan door personen, die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld.
 
2. Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door VSAD, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
 
3. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door VSAD afgesloten beroepsaansprakelijk-heidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat VSAD in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
 
Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar aan de cliënt in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting.
 
Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor VSAD aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door VSAD afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat VSAD in verband met die verzekering draagt.
 
4. VSAD zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
 
Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. VSAD gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.
 
5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 
6. Op de rechtsverhouding tussen VSAD en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen VSAD en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.
 
7. Niet alleen VSAD, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van VSAD hebben verlaten.
 
8. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. Zij zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 
Januari 2005
 

Visser & Steenberghe B.V.